REKLAMAČNÍ ŘÁD

e-shopu www.foodspecials.cz provozovaného obchodní společnosti Food specials s.r.o. se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2 identifikační číslo: 05622816 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 267542 (dále jen Prodávající)

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Před objednáním zboží je Kupující povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami prodávajícího.

Má se za to, že Kupující podáním své objednávky potvrzuje, že s Reklamačním řádem a obchodními podmínkami souhlasí.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží dodací list – fakturu, která obsahuje všechny potřebné údaje pro uplatnění případné reklamace.

II. ZÁRUČNÍ DOBA

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost (Záruční doba) na zakoupené zboží v následující délce:

 •          v případě potravin do data jejich použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno. Kupující musí dodržet podmínky pro jejich skladování. Reklamovaná potravina by neměla být otevřena, kromě případu, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady

Výjimkou jsou:

 •          potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti právními předpisy nevyžaduje (lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 10 % a více)
 •          nepotravinářského zboží po dobu 24 měsíců, počínaje dnem převzetí zboží v souladu s Kupní smlouvou.

Záruční doba začíná běžet dnem, na který si Kupující zboží objednal, ke kterému je vystavena faktura a dle Obchodních podmínek si zboží kupující má převzít.

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat (množství, druh, kvalitu, neporušenost obalů) a případné zjištěné vady reklamovat ihned.

 •          Kupující je při reklamaci povinen prokázat, kdy zboží zakoupil u Prodávajícího například předložením prodejního dokladu.
 •          Kupující uplatňuje reklamaci ve výdejním místě prodávajícího.
 •          Pokud se zákazník na místě nedohodne na odběru jiného zboží náhradou za vrácené, bude Zákazníkovi cena vráceného zboží vyplacena v hotovosti nebo poskytnuta sleva na další nákup.
 •          Pokud se jedná o zboží, které je nutno reklamovat u výrobce nebo dodavatele a nelze vyřídit reklamaci ihned, bude Kupujícímu vystaveno potvrzení o příjmu zboží, které zůstává majetkem kupujícího po dobu vyřizování reklamace. V potvrzení bude uvedeno, kdy Kupující uplatnil nárok na reklamaci, co je předmětem reklamace.

IV. ZÁNIK NÁROKU NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Práva kupujícího na uplatnění reklamace zanikají v těchto případech:

 •          reklamace nebyla uplatněna v záruční době
 •          zboží bylo mechanicky poškozeno nebo používáno v podmínkách neodpovídajících podmínkám uvedených výrobcem
 •          vada vznikla neodbornou manipulací a instalací
 •          zboží bylo zcela či částečně spotřebováno
 •          kupující při koupi zboží o vadě věděl
 •          na vadu již byla poskytnuta sleva
 •          při pozdějším převzetí objednaného zboží z důvodu na straně zákazníka nelze reklamovat potraviny určené k rychlé spotřebě

Prodávající nezodpovídá za vady, které vznikly v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo nesprávným použitím výrobku.

V. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 •          Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada na zboží projeví, a to v průběhu záruční doby. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, v komplikovaných případech nejdéle do 3 pracovních dnů.
 •          Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne převzetí reklamace (reklamovaného zboží) Prodávajícím do dne vyřízení Prodávajícím. Reklamace zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30ti dnů od uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 •          Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 •          Po vyřízení reklamace je Kupující vyzván k vyzvednutí zboží. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata k reklamaci.
 •          Kupující je povinen vyzvednout reklamované zboží do 30ti dnů ode dne vyrozumění o vyřízení reklamace. Neučiní-li tak, je Prodávající oprávněn naložit se zbožím dle svého uvážení.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud není konkrétně uvedeno jinak, řídí se reklamační řád příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.9.2017


Zavolejte nám

  +420 776 174 851

Odběr novinek

Nejbližší akce a novinky.