REKLAMAČNÍ ŘÁD

e-shopu www.foodspecials.cz provozovaného obchodní společnosti Food specials s.r.o. se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2 identifikační číslo: 05622816 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 267542 (dále jen Prodávající)

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Před objednáním zboží je Kupující povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami prodávajícího.

Má se za to, že Kupující podáním své objednávky potvrzuje, že s Reklamačním řádem a obchodními podmínkami souhlasí.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží dodací list – fakturu, která obsahuje všechny potřebné údaje pro uplatnění případné reklamace.

II. ZÁRUČNÍ DOBA

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost (Záruční doba) na zakoupené zboží v následující délce:

 • v případě potravin do data jejich použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno. Kupující musí dodržet podmínky pro jejich skladování. Reklamovaná potravina by neměla být otevřena, kromě případu, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady

Výjimkou jsou:

 • potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti právními předpisy nevyžaduje (lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 10 % a více)
 • nepotravinářského zboží po dobu 24 měsíců, počínaje dnem převzetí zboží v souladu s Kupní smlouvou.

Záruční doba začíná běžet dnem, na který si Kupující zboží objednal, ke kterému je vystavena faktura a dle Obchodních podmínek si zboží kupující má převzít.

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • Kupující je při reklamaci povinen prokázat, kdy zboží zakoupil u Prodávajícího například předložením prodejního dokladu.
 • Kupující uplatňuje reklamaci ve výdejním místě prodávajícího.
 • Pokud se zákazník na místě nedohodne na odběru jiného zboží náhradou za vrácené, bude Zákazníkovi cena vráceného zboží vyplacena v hotovosti nebo poskytnuta sleva na další nákup.
 • Pokud se jedná o zboží, které je nutno reklamovat u výrobce nebo dodavatele a nelze vyřídit reklamaci ihned, bude Kupujícímu vystaveno potvrzení o příjmu zboží, které zůstává majetkem kupujícího po dobu vyřizování reklamace. V potvrzení bude uvedeno, kdy Kupující uplatnil nárok na reklamaci, co je předmětem reklamace.

IV. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením Zboží
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • prokazatelně nesprávným užíváním,
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

V. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 • Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada na zboží projeví, a to v průběhu záruční doby. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, v komplikovaných případech nejdéle do 3 pracovních dnů.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 • Po vyřízení reklamace je Kupující vyzván k vyzvednutí zboží. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata k reklamaci.
 • V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud není konkrétně uvedeno jinak, řídí se reklamační řád příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 15.6.2019